Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

SEKOM-medel
Hylte
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Hylte

Orsaken till minskningen av andelen förnybara bränslen i kollektivtrafiken mellan åren är att alla operatörer inte rapporterade in siffror till Hallandstrafiken tidigare. Hallandstrafiken har alltså större andel förnybara bränslen än övriga operatörer i länet.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna. Sedan 2016 är i snitt 85 procent av kollektivtrafiken förnyelsebar. Resultatet varierar dock stort mellan olika kommuner. Vissa kör fortfarande nästan helt på fossila bränslen medan 18 kommuner helt övergått till förnybart.

Tillståndsklassning

  >99 %
  90–99 %
  70–90 %
  50–70 %
  <50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-08