Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gnesta

  1. Ingen lokaltrafik. 5% redovisar landsortstrafik. Inga uppgifter om förnyelsebara bränslen för den spårbundna trafiken

  2. Samma kommentar som för 2014

  3. Sörmlandstrafiken som har 100% av lansortstrafiken i kommun och därmed den enda kollektivaktrafikaktören gick 1 januari 2016 över till 100% förnybara bränslen, RME. Källa: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Pendeltåget SL som endast trafikerar knappt 400 meter i kommunen räknas inte in.

  4. Samma som tidigare. Sörmlandstrafiken med 100% förnybart står för den enda busstrafiken. SJ och SL kör på grön el.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken har ökat betydligt bland ekokommunerna. Sedan 2017 är i snitt 90 procent av kollektivtrafiken förnyelsebar. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 25 till 100 procent. 20 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-26