Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Solna

Statistiken vad gäller antal kollektiva resor per år och invånare i Solna stad baseras på SL:s statistik av antalet påstigande per kommun samt SCB:s statistik om antalet kommuninvånare.

Under 2017 hade Solna 116 300 påstigande resenärer per dag (räknat en vanlig vintervardag). Det ger 42 449 500 påstigande totalt under ett år. 2017 hade Solna 79 707 invånare.

Under 2018 hade Solna 115 200 påstigande resenärer per dag (räknat en vanlig vintervardag). Det ger 42 048 000 påstigande totalt under ett år. 2017 hade Solna 80 950 invånare.

Statistiken för 2019 uppdateras när nya siffror publiceras av SL (i slutet av 2020).

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 579 resor per invånare. För 2018 har betydligt färre kommuner rapporterat in vilket beror på att dessa uppgifter för många kommuner ännu inte har publicerats. Dock kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Även att det är olika kommuner som har rapporterat in påverkar medelvärdet. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2017 och 2018 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Huddinge och Haninge (saknas dock uppgifter för flera Stockholms kommuner som brukar ligga i toppen). Därefter kommer Borås.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-02-03