Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Nyköping

2018: 39,8 om alla de fria resor som utfördes med av regeringen bekostade fria busskort för ungdomar under sommaren inkluderas. 38,5 per person om ovanstående antal resor hade varit i paritet med normalt resande under sommaren.

Hösten 2016 lanserades den nya Sörmlandstaxan och samtidigt ett nytt tekniskt system. Installationen och implementeringen av det nya tekniska systemet medförde ett visst databortfall under främst månaderna september och oktober, varvid ett komplett underlag för 2016 inte kan redovisas.

Underlaget för 2011-2015 omfattar endast resor gjorda med Sörmlandstrafiken. Detta då flera bolag har som policy att inte lämna ut sitt underlag då det ses som marknadskänsliga uppgifter.

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 579 resor per invånare. För 2018 har betydligt färre kommuner rapporterat in vilket beror på att dessa uppgifter för många kommuner ännu inte har publicerats. Dock kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Även att det är olika kommuner som har rapporterat in påverkar medelvärdet. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2017 och 2018 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Huddinge och Haninge (saknas dock uppgifter för flera Stockholms kommuner som brukar ligga i toppen). Därefter kommer Borås.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-09-13