Koldioxidutsläpp övriga sektorer

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.
Nyckeltalet redovisar koldioxidutsläpp inom kommunen exklusive industrins utsläpp. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte med.

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

SEKOM-medel
Kramfors
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB

Kommentar

Koldioxidutsläppen exklusive industrisektorn har minskat kontinuerligt bland ekokommunerna, sedan 1990 har utsläppen minskat med 34 procent per invånare. Det totala utsläppet för ekokommunerna (exklusive industrisektorn) har minskat med 23 procent sedan 1990. Enligt det nationella etappmålet för Begränsad klimatpåverkan ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 procent mellan 1990-2020 (exklusive verksamheter inom handeln med utsläppsrätter). Vilket innebär att utsläppsminskningen går för långsamt.

Utsläppen varierar betydligt mellan olika kommuner och beror till stor del på lokala förutsättningar. Exempelvis kan ett värmeverk försörja flera kommuner med värme. Utsläppen förs endast till den kommun där värmeverket ligger.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Dokument

Underlag från Nationella emissionsdatabasen via RUS

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-11-13