Koldioxidutsläpp från industrin

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Nyckeltalet omfattar utsläpp från industriprocesser, förbränning inom industrin för energiändamål, raffinaderier och utsläpp från bränslehantering.

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB

Kommentar

Utsläppen från industrisektorn bland Ekokommunerna domineras av Cementa på Gotland och SSAB i Luleå. Ekokommunernas samlade utsläpp från industrier ökade under 2016, jämfört med 2015 skedde det en ökning med 14 procent vilket nästan helt uteslutande Luleå står för. Exkluderar man Luleå ligger ökningen istället på 0,4 procent. Utsläppen i Luleå var dock ovanligt låga 2015 vilket kan förklaras av renovering av en masugn på SSAB vilket gjort att SSAB i Luleå inte kunnat haft full produktion.

EU:s mål för utsläppshandeln är att minska utsläppen med 21 procent till 2020 och 43 procent till 2030 jämfört med 2005 års värden. Detta kan jämföras med SEKOMs samlade utsläpp från industrier, även inklusive industrier utanför utsläppshandeln, har minskat med 16 procent (1 miljon ton) sedan 2005.

Sedan 1990 har utsläppen minskat med 27 procent (knappt 2 miljoner ton). Räknat per invånare motsvarar det nästan 40 procent av utsläppen.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Dokument

Underlag från Nationella emissionsdatabasen via RUS

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2018-10-31