Koldioxidutsläpp från industrin

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Nyckeltalet omfattar utsläpp från industriprocesser, förbränning inom industrin för energiändamål, raffinaderier och utsläpp från bränslehantering.

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

SEKOM-medel
Hylte
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB

Kommentar

Koldioxidutsläppen från industrisektorn har minskat kontinuerligt bland ekokommunerna. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 45 procent per invånare. Totalt har utsläppen för industrierna inom ekokommunerna minskat med 35 procent sedan 1990. Det nationella etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2020. Målet avser dock inte de industrier som omfattas av handeln med utsläppsrätter.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Dokument

Underlag från Nationella emissionsdatabasen via RUS

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-11-13