Koldioxidutsläpp från industrin

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Nyckeltalet omfattar utsläpp från industriprocesser, förbränning inom industrin för energiändamål, raffinaderier och utsläpp från bränslehantering.

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Mätområde Datum Värde (ton/inv)
Ekerö 1990 0,1
Ekerö 2000 0,1
Ekerö 2005 0,0
Ekerö 2010 0,0
Ekerö 2011 0,0
Ekerö 2012 0,0
Ekerö 2013 0,0
Ekerö 2014 0,0
Ekerö 2015 0,0
Ekerö 2016 0,0
Ekerö 2017 0,0
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB

Kommentar

Utsläppen från industrisektorn bland Ekokommunerna domineras av Cementa på Gotland och SSAB i Luleå. Ekokommunernas samlade utsläpp från industrier minskade något 2017 efter ökningen 2016. Både ökningen 2016 och därefter minskningen av utsläpp 2017 beror på ökade respektive minskade utsläpp från SSAB i Luleå.

EU:s mål för utsläppshandeln är att minska utsläppen med 21 procent till 2020 och 43 procent till 2030 jämfört med 2005 års värden. Detta kan jämföras med SEKOMs samlade utsläpp från industrier, även inklusive industrier utanför utsläppshandeln, har minskat med 19 procent (drygt 1 miljon ton) sedan 2005. Räknat per invånare motsvarar det 28 procent av utsläppen.

Sedan 1990 har utsläppen minskat med 29 procent (drygt 2 miljoner ton). Räknat per invånare motsvarar det 41 procent av utsläppen.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Dokument

Underlag från Nationella emissionsdatabasen via RUS

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-09-04