Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Södertälje

De siffror som finns tillgängliga är förbrukad mängd bränsle i liter för kommunens tjänstebilar.
ACP Evolution och Evolution Diesel har räknats om från liter bränsle till ton CO2 genom att använda samma omräkning som för diesel, trots att de innehåller större mängd förnybart. Kommunen använder biogas (ej naturgas).

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil har minskat i flera ekokommuner. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna 2017, från 20 till 341 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Sundbyberg, Stockholm och Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2016 och 2017 minskade utsläppen från tjänsteresorna med sex procent.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-26