Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Oskarshamn

Utveckling mot mer inblandning av biobränsle i diesel, för egna leasade bilar var det 40% inblandning 2016. Eftersom mallen bara gav möjlighet att välja 20% eller 100% inblandning blir detta missvisande. (valde 20% för 2016) Uppgifterna för anställdas resor med privat bil i tjänsten har delats så halva körsträckan räknats som dieselbilar och halva sträckan räknats som bensinbilar.
Elbilar fanns ej med i mallen, men vår elanvändning för 2016 var en så liten del så det påverkar inte resultatet.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil har minskat i flera ekokommuner. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna 2017, från 20 till 341 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Sundbyberg, Stockholm och Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2016 och 2017 minskade utsläppen från tjänsteresorna med sex procent.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-26