Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Oskarshamn

Utveckling mot mer inblandning av biobränsle i diesel, för egna leasade bilar var det 40% inblandning 2016. Eftersom mallen bara gav möjlighet att välja 20% eller 100% inblandning blir detta missvisande. (valde 20% för 2016) Uppgifterna för anställdas resor med privat bil i tjänsten har delats så halva körsträckan räknats som dieselbilar och halva sträckan räknats som bensinbilar.
Elbilar fanns ej med i mallen, men vår elanvändning för 2016 var en så liten del så det påverkar inte resultatet.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade under 2018. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 25 till 800 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Region Uppsala, Sundbyberg och Hallsberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2017 och 2018 är det ingen större skillnad.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08