Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Nyköping

2019: Mätvärden kan inte levereras från Nyköpings kommun. Vi saknar verktyg för att ta fram de underlag ni efterfrågar.

Bristfälligt underlag för 2014-2017 gör att dessa uppgifter inte kan sammanställas korrekt för Nyköpings kommun.

2011-2013 Nyckeltalet omfattar endast resor med organisationens tjänstebilar, inte hyrbilar (uppgifter går ej att få fram), förmånsbilar (ett fordon) eller körsträcka med privatbil i tjänsten.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil har minskat i flera ekokommuner. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna 2017, från 20 till 341 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Sundbyberg, Stockholm och Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2016 och 2017 minskade utsläppen från tjänsteresorna med sex procent.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-26