Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

SEKOM-medel
Kramfors
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil har minskat i flera ekokommuner. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna 2016, från 33 till 930 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Solna, Sundbyberg och Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2015 och 2016 minskade utsläppen från tjänsteresorna med 14 procent.

Tillståndsklassning

  >0,40 ton/årsarbetare
  0,30–0,40 ton/årsarbetare
  0,20–0,30 ton/årsarbetare
  0,10–0,20 ton/årsarbetare
  <0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2017-09-06