Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Karlstad

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil och arbetsfordon per anställd har minskat med 60 procent jämfört med 2009. Samtidigt har totala mängden drivmedel ökat. Förklaringen till den stora minskningen av utsläppen är att andelen förnyelsebara bränslen i fordonsparken och andelen miljöfordon i koncernen har ökat rejält.

Karlstad kommun mål är att minska utsläppen av koldioxid från kommunens fordon med 60 procent till och med 2020 (jämfört med 2009) samt att inneha en helt fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Trots den stora minskningen av koldioxidutsläppen per anställd i Karlstad ligger vi lite över snittet hos ekokommunerna. Förklaringen är att i vår redovisning av tjänsteresor ingår både bilar och arbetsfordon. De flesta ekokommuner redovisar enbart utsläppen från bilresorna, vilket i nuläget i inte är möjligt för Karlstad.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade under 2018. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 25 till 800 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Region Uppsala, Sundbyberg och Hallsberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2017 och 2018 är det ingen större skillnad.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-09-13