Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Huddinge 2004 0,10
Huddinge 2005 0,12
Huddinge 2006 0,09
Huddinge 2007 0,10
Huddinge 2008 0,09
Huddinge 2009 0,09
Huddinge 2010 0,10
Huddinge 2011 0,08
Huddinge 2012 0,08
Huddinge 2013 0,07
Huddinge 2014 0,07
Huddinge 2015 0,06
Huddinge 2016 0,07
Huddinge 2017 0,07
Huddinge 2018 0,06
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade under 2018. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 25 till 800 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Region Uppsala, Sundbyberg och Hallsberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2017 och 2018 är det ingen större skillnad.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-11-08