Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Helsingborg

2018- Största minskningen kommer av egen bil i tjänsten har minskat.

10b egen bil
Har redovisat tjänstebilarna under drivmedelsfliken och egen bil i tjänsten under körsträcka. Förra året räknade vi om egen bil i tjänsten och satte under drivmedel. Om man jämför bränslena för 2016 och 2017 kan det vara bra att veta.

Mer detaljerad beskrivning av hur hela nykeltal 10 är rapporterat finns och vilka data vi utgått från.

Det är lätt att detta nyckeltal blir olika mellan olika år och olika kommuner.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade under 2018. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 25 till 800 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Region Uppsala, Sundbyberg och Hallsberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2017 och 2018 är det ingen större skillnad.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-09-13