Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Gnesta

Ändrat 2013-års orimliga värde
2015. Trots att Gnesta kommun satsat på ett antal laddhybrider har koldioxidutsläppen ökat. En förklaring är att hemtjänsten tagit över ett större antal vårdtagare från ett privat vårdbolag.Utan att kunna bekräfta exakta tal så uppger hemtjänsten ett ökande antal vårdtagare med stora behov vilket innebär flera besök per dag på landsbygden.
2016. Trots en mer exakt beräkning där flygresor lagts till verkar trenden vara positiv. Det finns dock ett mörkertal vad gäller tågresor
2017. Ett antal flygresor drar upp. Energi för arbetsmaskiner ingår i diesel för bil. Har inte gått att skilja. Likaså har el till några elhybrider inte gått att få fram.
2018. El till elbilar och elhybrider har inte gått att särskilja.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade under 2018. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 25 till 800 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Region Uppsala, Sundbyberg och Hallsberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2017 och 2018 är det ingen större skillnad.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-08-20