Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Gävle

Det som bidrar till att utsläpp från tjänsteresor ökat är att vi arbetar med att minska privatbilbilsanvändandet i tjänsten. Körning med privata bilar inom kommunens verksamhet har minskat med 50 % under perioden 2009-2018. Eftersom kommunens fordonspark blir alltmer fossilfri är det en fördel att tjänstefordonen används mer och privatbilar mindre. Fordonscentraliseringen som genomförts är en starkt bidragande faktor att fordonsparken närmar sig att bli fossilfri.
Uträkningen gäller alla tjänstefordon via drivmedelsförbrukningen.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade under 2018. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 25 till 800 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Region Uppsala, Sundbyberg och Hallsberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2017 och 2018 är det ingen större skillnad.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-09-13