Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Karlstad

Mängden transportenergi för tjänsteresor med bil och arbetsfordon per anställd har minskat med 40 procent jämfört med 2009. Samtidigt har antalet fordon i kommunen ökat från 420 fordon 2009 till 630 fordon 2016. Ändå har transportenergin per anställd minskat. Huvudförklaringen är bränslesnålare och energieffektivare fordon.

Trots minskningen av transportenergi per anställd ligger vi över snittet för ekokommunerna, som 2016 var 900 kWh/anställd. Förklaringen är att i vår redovisning ingår både bilar och arbetsfordon. De flesta ekokommuner redovisar enbart bilar, vilket i nuläget inte är möjligt för Karlstad.

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor med bil ser ut att ha minskat bland ekokommunerna. Energiåtgången varierade kraftigt mellan kommunerna 2017, från 240 till 1363 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Huddinge, Trosa och Håbo.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2016 och 2017 ligger energiåtgången på ungefär samma nivå.

Tillståndsklassning

>1200 kWh/årsarbetare
900–1200 kWh/årsarbetare
600–900 kWh/årsarbetare
300–600 kWh/årsarbetare
<300 kWh/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-26